View Post

D. Krajcsir Piroska Gyakorlati szeretet – felsőfokon – Hatékony szeretet második rész

(A Vajtán elhangzott üzenet második részének szerkesztett változata- 2020.07.03.) Keresztényként ki ne ismerné az első Korinthusi levél 13. fejezetét? Az apostol itt fogalmazza meg a szeretet jelentőségét, amely fontosabb, mint a nyelveken szólás, a prófétálás, a hegyeket mozgató hit, az adakozás, vagy akár a teljes önfeláldozás! A 4-7. versekben a szeretet jellemzőinek összefoglalását olvashatjuk: „A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. …

View Post

D. Krajcsir Piroska – A hatékony szeretet

(A Vajtán, 2020.július 3-án elhangzott előadás első részének szerkesztett változata) Isten kapcsolatokra teremtett bennünket: mindannyian kontaktusok szövevényes hálójában élünk. Kapcsolataink sikerét, minőségét, esetleg  hőfokát az határozza meg, hogy mennyire vagyunk képesek szeretni. A szeretet ezért központi kérdés nemcsak a hívő ember számára, hanem általában minden ember életében. Isten úgy alkotott bennünket, hogy legalapvetőbb érzelmi szükségletünk a szeretet igénye legyen: azt akarjuk, hogy szeressünk, és viszontszeressenek bennünket. A szeretet az emberi kapcsolatok alapja és építőköve. Katalizátor, amely képes addig ismeretlen lehetőségeket kibontani bennünk. Akik szeretetkapcsolatban élnek, könnyebben átvészelik a nehézségeket. Akik szeretni tudnak, még a nehéz körülmények között is jó minőségű …

View Post

NE FÉLJ, MERT ÉN VELED VAGYOK! – Éli Nóra

November utolsó napjaiban, hirtelen rám tört egy erős köhögés és hátfájás. Először nem gyanakodtam semmire, kicsit megfáztam – gondoltam. Aztán rá két napra be is lázasodtam. Épp hétvége volt, nem szerettem volna senkit zavarni, ezért magam kúráltam magam. 38 fokos lázig nem szoktam semmit sem bevenni, de mikor már 39 fölött volt, akkor kénytelen voltam lázcsillapítóhoz folyamodni, sajnos, így sem ment 38 fok alá, bármennyit szedtem be. Hétfőn hívtam a háziorvost, ő a tünetek alapján koronavírusra gyanakodott, és másnapra kihívta a tesztelőket, akik meg is állapították, hogy a tesztem eredménye pozitív. Túl sok gyógyszer nincs erre a betegségre, főleg otthoni …

View Post

Hogyan bánjunk a haraggal? – D. Krajcsir Piroska

 „Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogyüdvösséget szerezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.”1Thess5:9 A harag – és annak gátlástalan kifejezése – napjainkra általános jelenséggé vált. Akár néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy ismert, vagy közéleti személyiségek ország-világ előtt úgy nyilvánuljanak meg, ahogyan azt mostanában tapasztaljuk. A médiából, a filmekből is árad az agresszivitás, durva szavak, tettlegesség – kár is sorolni. A példa, amint tapasztaljuk, ragadós. Ezért  nehezebb most a keresztyéneknek a szeretet, szelídség, megbocsátás elhívásához és életgyakorlatához ragaszkodni; ahhoz az elhíváshoz,  amely Isten fiaivá tett bennünket. Az Ószövetségben is számos útmutatást olvashatunk a szabadjára engedett indulatok …

View Post

Krajcsir Piroska – Miért nem értjük Isten haragját?

A Tegyük a helyére sorozat 118. adása (https://www.youtube.com/watch?v=tfsVtvIjfnE) nagyon lényeges alapvetéseket fogalmazott meg, ugyanakkor továbbgondolkodásra késztetett. Mielőtt rátérnék a fenti cím  kifejtésére, érdemes a beszélgetésben elhangzottakból néhány gondolatra visszautalni.             Testünk és  fizikai valóságunk korlátozottsága miatt Isten személyiségéről csak rész szerint,  tükör által homályosan (1Kor13:12) szerzett ismereteink lehetnek. Ezzel együtt hangsúlyozni kell, hogy nem tehetünk különbséget  az Ó-, illetve az Újszövetség Istenre vonatkozó kijelentései között. Csak a szövetség természete változott meg, Isten személyisége nem; az örök és állandó, alapvető jellemvonása a szeretet.  „Könyörülő és irgalmas Ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.”(Jóel2:13, Jón4:2) Teremtője és …

View Post

Éli Nóra – ALÁZAT

1. rész  Bevezető Az alázat olyan téma, amelyet nem gyakran érintenek még keresztyén körökben sem.  Negatív fogalommá vált, mert azt képzeljük, hogy egyfajta mártírság illetve meghunyászkodás, de az igazi alázat egyik sem, még akkor sem, ha annak látszik, ugyanis teljesen más a mozgatórugója, mint a másik kettőnek. Mi hát az alázat? Édesanyám mesélte, hogy anyukája ifjúkorában még úgy beszéltek az asszonyok a lányaiknak a házasságról, hogy az bizony nagyon szép és jó dolog, csodálatos a gyermekáldás is, de ez nincs áldozat nélkül, időről időre el kell viselniük a férjük közeledését. Emiatt sok lány kifejezetten félt a testi kapcsolattól és ez …

View Post

D.Krajcsir Piroska – „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek…”

Jézus  – a János evangéliuma szerint – ama bizonyos utolsó vacsorán nyomatékosan, két ízben is csillapítani igyekezett tanítványai lelkének háborgását. (Ján14:1,27)  A tanítványok attól rendültek meg, amit a Mester az ünnepi pászkavacsorán közölt velük.  Azt mondta, hogy elhagyja őket; oda megy, ahová nem mehetnek utána, és a tiltakozó-fogadkozó Pétert azzal csendesítette, hogy hamarosan le fogja tagadni még azt is, hogy valaha ismerte Őt. Érthető a tanítványok megdöbbenése. Bár Jézus többször jelezte közelgő szenvedéseit és halálát, most először néztek szembe azzal a jövővel, amelyből hiányzott a Mester. Most értették meg, hogy Jézus nem lesz mindig velük. Megrendültek. A bizonytalan jövő, a …

View Post

Krajcsir Piroska – Újratervezés

2020. februárjában váratlan fordulat szabott új irányt nemcsak országok, de földrészek lakói mindennapjainak: egy ismeretlen vírus, egy fenyegető járvány megjelenése meglehetős durván zökkentett ki mindenkit a saját komfortzónájából. Elmaradt összejövetelek, elhalasztott közösségi alkalmak, lemondott hangversenyek, utazások, meg nem tartott családi ünnepek, esküvők jelezték, hogy a Világ Fejedelme kaján vigyorral,  iszonyú sebességgel kattogtatja kozmikus méretű számítógépének  törlésgombját. Márciusban még azt reméltük, hogy talán egy hónap elég lesz a járvány megfékezésére, és legalább a Húsvétot méltó módon  ünnepelheti mindenki, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Aztán a törlésgomb a Húsvétot is elérte, és  a  történelemben talán először ünnepel úgy  a keresztény világ, hogy  elmaradtak a …

View Post

Jézus terápiája 3. rész

Érintés:  a személyre szabott szeretet Nemrég olvastam újra a leprás beteg meggyógyításának mindenki által jól ismert  történetét. Jézus  – látva a teljességgel leprás beteget – könyörületességre indult, kinyújtotta a kezét, megérintette (illette) a szerencsétlen embert: „Akarom, tisztulj meg!” (Máté 8:1-4, Márk 1:40-45, Lukács 5:12-16) A történetet többnyire messiási szempontból szoktuk értelmezni: az érintéstől nem Jézus lett leprás, hanem a beteg tisztult meg. Az Ószövetségben egyedül az égőáldozati oltárnak volt ilyen bűnösöket megtisztító ereje;  az oltár eközben nem lett tisztátalanná (2Móz29,37).Jézus ezzel a csodával jelentette be hivatalosan is messiási igényét, amikor a gyógyult embert arra kérte, mutassa meg magát Jeruzsálemben a …

View Post

Jézus terápiája 2. rész

Péter és Jézus – a szégyent eltörlő kegyelem Az Újszövetségből a szégyen-kegyelem témájában legtipikusabb a Péter apostol alakjához köthető túlságosan is ismert, sokat idézett, és szinte az unalomig elemzett nagypénteki történet. Mindössze néhány új szempontot szeretnék felvetni, és elsősorban azt megmutatni, hogy egy nagy fiaskó, egy drámai erkölcsi bukás után hogyan konfrontál a Mester, és hogyan állítja helyre azt, akit Ő elhívott. A  mindennapi konfrontáció és Jézus gyakorlata A mindennapok szóhasználatában akonfrontáció szembesítést,  ütköztetést jelent, és gyakran súrlódást, vitát, veszekedést eredményez. A   mindennapok gyakorlatában gyakran egyenlőségjelet teszünk a személy, és félresikerült  cselekedete közé. Az ilyen konfrontáció  mindig fájdalmat okoz, és …

View Post

Egy lándzsadobás Józsefért 2.

Jákob tanulóévei A  házassági projekt csak a fedőneve volt  a háráni útnak;  Rebeka így akarta kedvencét eltávolítani bosszúszomjas testvére fizikai közelségéből. Jákob indulás előtt megkapta Izsáktól az igazi útravalót, az Ábrahám áldását:”a Mindenható szaporítson és sokasítson meg…örökség szerint bírjad a földet,…melyet az Isten adott volt Ábrahámnak”.(1Móz28:3-4)             Furcsának tűnhet, hogy a „csaló” Jákóbot áldással engedi el az apja. De ne felejtsük el, hogy Jákob szelíd, kedves, az otthonhoz kötődő, engedelmes fiú volt. Izsák azt mondta: ne innen házasodj, menj el, Lábán leányai közül válassz, és áldjon meg a Mindenható.  Jákob engedelmeskedett.  Itt mutatkozik meg a két testvér szíve közötti alapvető …

View Post

AZ ÓRIÁSKERÉK

Hosszú évek óta voltam már hívő, amikor még mindig nem értettem, hogy nem a tetteink alapján igazulunk meg. Azt gondoltam, azért az is beleszámít egy kicsit. Ám a Róma levél 4/5-ben kategorikusan ki van jelentve, „ a tettei alapján senki nem lesz elfogadható Isten számára. Bíznia és hinnie kell, Istenben, aki a bűnös embert hite alapján fogadja el.” És aRóm. 5-ben ezt írja Pál: „Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk… Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már …

View Post

Egy lándzsadobás Józsefért 1.

Prológus: egocentrikus családi kapcsolatok Vannak a Bibliában olyan történetek, amelyek sztereotip értelmezéssel érnek el hozzánk. Ilyen  történet az ószövetségi  Józsefé. Szinte mindenütt azt tanítják felekezettől függetlenül, hogy a kamasz fiú a papa kedvence,  a testvéreire árulkodó  álomlátó, a tarka ruhás kivételezett volt. Ezért ­ – jogosan – gyűlölték a testvérei. Nekem kezdettől kedves figura volt József, már gyermekként is éreztem, hogy valami sántít a fenti értelmezésben. Felnőttként meg majdnem kibökte a szememet, hogy a kamasz  József fenti értelmezése és a felnőtt József alakja mennyire nincs összhangban egymással. Az  Egyiptomba hurcolt fiatal férfi  – miközben hihetetlen mélységeket és magasságokat jár be …

View Post

D. Krajcsir Piroska – Jézus terápiája

„Az irgalom azt jelenti, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk. A kegyelem azt jelenti, hogy megkapjuk, amit nem érdemlünk meg.” (John Bevere)   Az elmúlt félévben egy lelkigondozói tanfolyamon vettem részt, s közben sok új dolgot,  új látást, új szemléletet tanultam.  Bizonyos jelenségek vagy fogalmak más megvilágításban nyertek a megszokottól eltérő  értelmet. A legdrámaibb újdonság számomra a konfrontáció lelkigondozói értelmezése volt. A konfrontáció szót  általában  szembesítés, szembeállítás,  ütköztetés értelemben használjuk.  Jelentéskörébe beletartozik az álláspontok ütközése, a súrlódás, a vitatkozás, sőt, a  veszekedés is. Nem véletlenül, mert a   mindennapok gyakorlatában a konfrontáció azt jelenti, hogy valakit szembesítünk a félresikerült cselekedetével: „Látod, …

View Post

Krajcsir Piroska – A legjobb még előtted van!

Mélyen megérintett Dobozi Áginak a vasárnapi úrvacsora előtt elhangzó üzenete – a legjobb még előtted van! – , ugyanis éppen ezt az üzenetet hallottam nemrég egy női konferencia előadójától, Maria Preantól. Maria Prean nemsokára nyolcvanéves lesz,  ám  aligha zokon venné, ha  öregnek nevezném. (Mindössze harminchárom évesnek érzi magát – a többi csupán élettapasztalat.)   Egészen komolyan veszi azt a bibliai igazságot, hogy aki hisz, annak örök élete van. A hívő ember távlata az örökkévalóság, és nem az a néhány évtized, amit testben a földön töltünk el.   A Biblia sem beszél nyugdíjas évekről: Mózes látása nem homályosult meg, ereje nem csökkent még …

View Post

Várni – jó!

Lelki füleimmel hallom a tiltakozó kórust: nem jó, egyáltalán nem jó várni! Igaz, a várakozás általában  nem tartozik a kívánatos dolgok közé. Korunk embere sok mindent akar, és  lehetőleg azonnal. A valós, vagy képzelt szükségletek haladéktalan kielégítésére egész  iparágak szakosodtak, és szinte azonnal meg is kapjuk, amit szeretnénk. Nem tudom, boldogabbak lettünk-e attól, hogy az  instant élelmiszerekkel pillanatok alatt csillapíthatjuk éhünket-szomjunkat; az interneten azonnal megszerezhetjük a szükséges információt; a mobilon, vagy a facebookon azonnal elérhetünk bárkit, és minket is elérhet bárki…A Biblia így tanít a várakozásról: „Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.”(Jer.Sir.3:26) Próbálj meg engem… Sok keresztény ember …

View Post

TANMESE A GYOMIRTÓRÓL

Házunk háta mögötti részt, amikor beköltöztünk lebetonoztuk, hogy jól karbantartható és rendezett legyen. Akkor el is tűnt minden gaz. Igen ám, de egy idő múlva előjöttek mégis a gyomnövények, a ház és a beton közötti – talán még fél centi sem – résen kitüremkedve, szinte a ház falába fúródva. Mikor észrevettük, először metszőollóval levágtuk őket, akkor ugyan nem látszottak, de újra és újra előbújtak minden évben és egyre izmosabbak lettek, hisz a gyökerüket a betonozás miatt nem értük el, tehát azok erősödtek. Ekkor vettünk egy gyomirtó szert, amivel a gaz leveleit kellett bepermetezni, és amiről azt olvastuk, hogy a gyökerekig …

View Post

Krajcsir Piroska – Életünk színe-fonákja

„Mert hitben járunk, nem látásban.”(2.Kor.5:7) Megkülönböztetett gonddal őrzöm a levéldobozomban a fenti képeslapot. Fő értékét az adja, hogy kedves hithősöm, Corrie ten Boom házából – a Bejéből – származik. Az első oldalon egy kézimunka fonákját látjuk, melynek csak a körvonalai kivehetők; egyébként tele van elvarratlan szálakkal, csomókkal, bogokkal, át-meg átfűzésekkel, kusza összevisszaságban. Még a színek sem adnak útmutatást, hogy mi is akar ez lenni… A képeslap belső oldalán angol nyelvű vers magyarázza a nehezen értelmezhetőt:  „Ez a kézimunka életem képe.  Ketten dolgozunk rajta: Isten és én. Nem én választom a színeket, nem én szövöm a mintát. Én alulról, a fonákjáról …