View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN – I. fejezet: A születés

14. rész: A hústestté lett Ige „Egyszülött” Az Ige „testté lett” azt fejezi ki, hogy Jézus nemcsak a szavaival tolmácsolta az Atya üzenetét, hanem emberként, egész életével és minden tettével is ugyanazt az üzenetet közvetítette, mint a beszédével: „Isten világosság, és nincs Benne semmi sötétség”. A „monogenész” (egyszülött) kifejezés Jézus egyedülálló helyzetére vonatkozik, amelyet a teremtésben betölt. (A kifejezés nem összetévesztendő az elsőszülöttel: „prototokosz”. Jézusra ezt a címet is használják az apostolok, mint az egyház első „tagjára”, a halálból elsőként újjászületett testű emberre: Rm8,29; Kol1,18; Jel1,5.) A monogenész azt is jelenti, hogy nincs senki és semmi más hozzá hasonló. Ő …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN – I. fejezet: A születés

13. rész: Jézus megszületésének prófétai üzenete Isten Fia sajátos körülmények között „öltötte magára” az emberi testet és természetet az anyja méhében. Ennek azért van hatalmas jelentősége, mert Benne kezdődött el Isten „új teremtése”. Isten szavára állt elő az első teremtés is. Isten legelső szava padig az volt: „Legyen világosság”. Ez a világosság azonban nem anyagi természetű volt (az égitestek csak a 4. napon lettek megalkotva). Ez a világosság maga volt az ÉLET, a létezés. Amikor Gábriel kimondta a szavakat: „Íme, fogansz méhedben, fiút szülsz, és Jézusnak nevezed!” Máriában a teremtő szó létrehozott egy új emberi életet. A „szó” (logosz), amely …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN – I. fejezet: A születés

12. rész: A tizenkét éves Jézus a jeruzsálemi szentélyben Zarándokünnepek Mózes törvénye három nagy zarándokünnepet írt elő azoknak az izraelitáknak, akik a Szentföldön laktak. Az aratás kezdetén volt Húsvét (pészach) a tízedik csapás emlékére. Az aratás befejezésekor Pünkösd a Tízparancsolat emlékére, és az őszi szüret végén a Lombsátrak ünnepe, a pusztai vándorlás emlékére. A zarándokünnepekre a hívők Izrael minden tájáról Jeruzsálembe özönlöttek, hogy rituálisan megtisztuljanak, bemutassák az előírt áldozatokat, és a törzsek együtt örvendezzenek és ünnepeljenek az Úr előtt. A zarándoklatok az év legnagyobb társadalmi eseményének számítottak. Názáretből 7-10 napig tartott az út Jeruzsálembe, és ugyanennyi időt vett igénybe a …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN – I. fejezet: A születés

11. rész: Visszatérés Názáretbe Álom Isten gyakran képekben kommunikál az emberekkel. Ha ez ébren történik, látomásról beszélünk. Ha alvás közben szól Isten, akkor olyan rendkívüli álomképeket ad, amelyek határozottan különböznek a szokványos álmoktól. Isten elsősorban olyan embereket szólít meg álomban, akik nem túl érzékenyek a Szellem dolgaira. Alváskor ugyanis a külső hatások ki vannak kapcsolva, így a Szellem dolgaiban kevésbé jártas emberek tudatát is jobban eléri a Szellem üzenete. Egy ilyen álom annyira valóságos, hogy ébredés után nem is tudja az ember, hogy álmodott, vagy valóságosan átélte mindazt, amit látott. Az álomnak – mint általában a Szellem valamennyi munkájának bennünk …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN – I. fejezet: A születés

10. rész: Menekülés Egyiptomba Hóseás próféciája Hóseás próféta az asszír veszedelem előtt élt Izrael királyságában, és arról vált híressé, hogy az Úr parancsára egy rosszhírű és hűtlen nőt vett feleségül. Gómer, a felesége egyáltalán nem értékelte, hogy egy megbecsült és tisztességes ember mellett élhet. Inkább ment a szeretői után, míg végül rabszolgasorba jutott, majd már rabszolgának sem kellett. Férje ekkor ment utána, és váltotta meg egy kevés gabona áráért (Hós1-3). Isten ezen keresztül mutatott rá Izrael hűtlenségére, hiszen a nép inkább ment idegen bálványok után, mintsem megbecsülte és értékelte volna az örökkévaló Istennel kötött szövetségét. A próféta megjövendölte, hogy az …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN – I. fejezet: A születés

9. rész: A midianita csillagjósok látogatása Napkeleti bölcsek A görög kifejezés (mágosz, azaz, mágus) olyan embereket jelöl, akik a pogány királyok udvaraiban láttak el tanácsadói feladatot, de bölcsességük nem természetes, hanem természetfeletti forrásból származott. A királyok „szerencséjüket”, sorsukat vagy egy hadjárat idejét, sikerét különféle mágiák segítségével igyekeztek megtudakolni a felsőbb hatalmaktól. Ebben segédkeztek a mágusok. A mágia gyakori formája volt a csillagjóslás, amely abból a meggyőződésből indult ki, hogy az égi istenségek a csillagok állásával üzennek az embereknek, vagy ezekből kiolvashatóak fontos, az emberek sorsára vonatkozó információk. A Biblia a mágia minden formáját elítéli, mivel az ember sorsa nem a …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

8. Az újszülött Jézus és családja Jeruzsálemben A csecsemő Jézus bemutatása A gyermekágyas nő tisztulási törvénye szerint (3M12) a születést követő hetedik napig a nő rituálisan tisztátalannak számít. Újabb 33 nap múlva számított Mária rituálisan tisztának, ekkor (vagyis a 41. napon) mentek fel a közeli Jeruzsálembe, és vitték a szentélybe az áldozatukat. Az elsőszülött megváltási pénze 5 sékel volt, ami az egyiptomi kivonulásra emlékeztetett, amikor a páskabárány vére miatt Isten megkímélte Izrael elsőszülötteit. A szülő nő tisztulásáért egészen égő áldozatot (egy bárányt) és vétekáldozatot (galambot) kellett bemutatni. A szegények a bárány helyett is áldozhattak galambot. A szöveg szerint Mária és …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

7. Jézus születése Betlehemben Adóösszeírás A Római Birodalomban is az adó képezte az állam egyik fontos bevételét. Ennek egyik alapja a földtulajdon volt. Izraelben minden törzsnek Istentől kiszabott része volt a honfoglalás óta. Mózes törvénye szerint a föld az Örökkévaló tulajdonát képezte, Izrael fiai csak „bérlők” voltak rajta, ezért az eredeti törzsi tulajdont – bármilyen változás történt is közben – minden 50. évben az eredeti határok szerint helyre kellett állítani (3M25,23-28). Mivel József és Mária is Dávid házából származtak, törzsi örökségük Betlehemben, Dávid városában volt. A távoli Rómában a császár több adót szeretett volna beszedni, ezért rendelte el az összeírást.  …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

6. József és Mária nemzetségi táblázata József nemzetsége Asszonyok Jézus nemzetségi táblázatában A levita származású Máté gondosan feljegyezte Jézus nevelőapjának, Józsefnek a nemzetségét. Azonban a szokástól eltérő genealógiát szerkesztett. Az egyik szokatlan dolog, hogy nemcsak az atyákat, hanem – négy alkalommal – a szülőanyákat is megemlítette Támár, Ráháb, Ruth, Betsabé feltüntetésével. A négyből három idegen származású volt: Támár és Ráháb kánaáni, Ruth pedig moabita. Betsabé zsidó volt ugyan, de házasságtörés és gyilkosság révén lett Dávid király felesége, és nem is a saját nevén szerepel a táblázatban, hanem úgy, mint a (szintén idegen) hettita Uriás felesége. Vajon miért volt ez ennyire …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

5. Mária és József házassága József dilemmája Az Erzsébettől hazatérő Mária már a harmadik hónapban volt, amikor be kellett avatnia titkába a férfit, akinek el volt jegyezve. Mária minden bizonnyal híven beszámolt a történtekről és a jelekről is, amelyeket kapott. József szerette őt, és istenfélő ember volt, azonban nem tudott a gyermekkel kapcsolatban hitre jutni; nem merte ezt a történetet nyilvánosan, a közösség előtt is vállalni. Nem tudjuk mennyit vívódhatott, de végül arra az elhatározásra jutott, hogy a botrányt elkerülendő, szép csendben felbontják az eljegyzést, Mária pedig elvonul valahová, ahol nem ismerik, és megszüli gyermekét. (Vélhetően vissza akarta küldeni Erzsébethez.) …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

4. Keresztelő János születése A körülmetélés szokása A gyermek neme – miután a 20. századig ismeretlen volt az ultrahangos vizsgálat – hosszú évezredekig csak a születés pillanatában derült ki. A történetben azért lényeges, hogy a gyermek fiú, mert a neme igazolta az angyali bejelentés igazságát. Ha lány született volna, akkor az angyali bejelentés hazug, ördögi csalásnak minősül; hiszen, ha a kijelentés ebben tévedett, akkor minden más is megkérdőjeleződött volna. Mivel Izraelnek szövetsége volt Istennel, az újszülött fiúcsecsemőt a megszületését követő hét nap elteltével, a 8. napon körül kellett metélni. A Bibliában a nyolcas szám  az új kezdet jelképe; a hét …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

3. Mária meglátogatja a rokonát, Erzsébetet Júdea hegyei közt Júdea hegyvidéke, Mária rokona Mária Názáretben lakott, és itt látogatta meg az angyal, hogy bejelentse Jézusnak, a Messiásnak a megszületését. Mária tehát innen indult Jeruzsálembe (ami több, mint 100 kilométer távolság). A papok a Jeruzsálem környéki hegyvidéken laktak (Ráma, Anatót, Nób, Gibea, EinKerem), a Szentélyhez közel. A korai hagyomány szerint Zakariás és Erzsébet Ein Keremben éltek (ma Jeruzsálem egy elővárosa, jelentése: ’az ültetvény forrása’). Tehát Mária ide sietett, hogy meggyőződjön a jelről, amit Gábriel angyal neki adott. A hagyomány szerint Erzsébet Mária nagynénje volt, ami – ha egyáltalán igaz – azt …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

2. Gábriel megjelenik egy szűznek Názáretben Nácáret városa Galilban A ’galil” héber szó jelentése ’körzet’; bővebben: Galil Ha Gojim: a nemzetek (pogányok) körzete. Izrael északi részét hívták, és hívják így ma is. A terület három nagy tájegységre osztható. Felső-Galil a Libanon-hegység nyúlványaitól húzódik Dél felé. Folytatása az alacsonyabb dombvidék: Alsó-Galil. Ennek legdélibb nyúlványán alapítottak Betlehemből elszármazott munkások egy várost az ott fakadó forrás mellett, és elnevezték Nácáretnek. Az elnevezéssel az olajfa mellékhajtására utaltak (héber neccer = gyökérhajtás), mivel ez a város Betlehem egy „oldalhajtása” volt. A munkások a közeli Cippóri városában folyó nagyszabású építési munkálatok miatt érkeztek ide, ahol sok …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN

I. fejezet: Jézus születésének története 1. Gábriel megjelenik a jeruzsálemi szentélyben, napfelkeltekor Ki volt „Nagy” Heródes? Heródes király apai ágon edomita, anyai ágon nabateus arab származású uralkodó volt Nevét Antonius római hadvezér oldalán tanúsított bátorsága miatt kapta (a „herodes” görög szó jelentése:’hősies, hősi ivadék’). A „nagy” jelző viszont nem uralkodói nagysága miatt került a nevébe, hanem azért, hogy fiaitól, akik szintén Heródes néven uralkodtak, meg lehessen különböztetni; Jelentése tehát: „idősebb”. (Antoniusz római hadvezér kegyeiből uralkodott, aki Julius Caesar hadvezére, majd legnagyobb riválisa volt a hatalomért és Kleopátra szerelméért.) Julius Caesar meggyilkolása után utódja, Augustus legyőzte Kleopátra és Antonius egyiptomi seregeit, …

View Post

Görbicz Tamás – Óvakodj a könnyűvérű asszonykáktól!

A hetedik fejezet az előző rész végének a folytatása, a témája (az idegen kultuszok leányának csábítása után) a házasságtörés kerülése. Az idegen kultuszokban a szexualitás és a házasságtörés egészen más megítélés alá esett, voltak olyan kánaáni szokások, ahol az egész városállamban elfogadott volt az erőszak és a hedonizmus minden formája (lásd Szodoma és Gomorra). Az előző részekből megtudtuk, hogy a házasságtörés rosszabb bűn a prostitúciónál és a tolvajlásnál, és a házasságtörő a tűzzel játszik, ezért elkerülhetetlenül kárt fog szenvedni, ha nem emberektől, akkor Istentől, mert nem csak a féltékeny házastárs ellen vétkezik, hanem Isten ellen is, aki a házasságot adta …

View Post

Görbicz Tamás – Óvás a házasságtöréstől

Az Úrral való kapcsolatunk után a legfontosabb szeretet-kötelék az életünkben a házasság és a család, melyet már a Tízparancsolat is védelmezett (7. parancs: Ne törj házasságot!). A házasságot Isten azért ajándékozta az embernek, hogy a férfi és a nő újra egyesüljenek benne lelkileg és testileg: találjanak magukhoz illő társat és szerelmet. A házasságban mind a férfi, mind a nő kiteljesedhet a kölcsönös adásban, megélheti a szeretet minden formáját, „lemeztelenedhet” a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt, mégpedig anélkül, hogy szégyenkeznie kellene bármiért (1M2,18-25). A házasság maga az éden kertje, a szépség és a gyönyör helye mind a lélek, mind a …

View Post

Görbicz Tamás – A leggyűlöletesebb dolog az Úr előtt

A negyedik intelem az előzőhöz kapcsolódik, de nem a szegénység veszélye miatt, hanem a kapcsolatok megrontása miatt. Ha gyűlöletesek a rosszindulatú manipulátorok, az embereket egymásnak ugrasztó szélhámosok, még sokkal gyűlöletesebb Isten szemében az, aki a szeretet-kapcsolatainkat teszi tönkre. Ezeket a kapcsolatokat fontosságuk szerint öt szintre osztjuk. A legfontosabb az Istennel való kapcsolatunk, melynek megrontóiról (a kicsinyeket megbotránkoztatókról) Jézus igen súlyos képpel mond ítéletet: még az is jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakukba… (Mt18). A második legfontosabb a házastárs, erről majd a következő intelmek szólnak, szintén igen súlyos szavakkal. Azután – a szent népen belül – a testvéri viszonyok, melyek …

View Post

Görbicz Tamás – Szélhámosok kíméljenek!

A fejezet harmadik intelme is a szegénységhez kapcsolódik. Ahogyan a könnyelműen vállalt kezesség és a lustaság megbosszulja magát, és elszegényedéshez (veszteségekhez) vezet, ugyanolyan veszélyes felelőtlen emberekkel, szélhámosokkal szövetkezni. Az emberek (a kezességhez hasonló) értelmetlen vagy túlzott kockázatvállalásba sokszor a szélhámosok miatt mennek bele. Elhitetik velük a magas nyereséget, a soha vissza nem térő lehetőséget, a kihagyhatatlan leárazást, akciót. A pénz és haszonközpontú világot folyamatosan rázzák meg a különféle csalások, pilótajátékok, tőzsdei manipulációk, bebukott brókercégek, átvert ügyfelek történetei. Nem telik el nap, hogy ne kapnék e-mailt a „csak” nekem szóló, kihagyhatatlan lehetőségekről, vagy arról, hogy valahol egy (haldokló) gazdag ember rám …

View Post

Görbicz Tamás – A tunyaság megrabol

A fejezet második intelme az előzőhöz kapcsolódik (kezesség) és az elszegényedés másik okáról szól, ami a lustaság. Annak, hogy valaki képes-e az anyagi életben boldogulni, számos összetevője van. Kell hozzá tehetség, tanulás, megfelelő társadalmi együttműködési készség (szocializáció), szorgalom és pénztőke. A Biblia magát a szorgalmat is „tőkének” tekinti: „A lusta a (mások által szerzett) zsákmányt sem süti meg, de drága vagyona az embernek a serénysége.” (12,27). A közgazdászok is beszélnek „kapcsolati tőkéről”, vagy „tudás-tőkéről”. A tehetség, a szorgalom, a tudás ráadásul olyan tőke (kincs), ami nem „kívül” van, mint a pénz, vagy a kapcsolatok, hanem „belül”. Onnan sokkal nehezebb „ellopni”. …

View Post

Görbicz Tamás – Kezesség, kölcsön, felelősség

A 6. fejezetben is folytatódik a testi (és szellemi) paráznaság veszélyeire figyelmeztető intés, de beékelődik négy – látszólag eltérő – tanítás is. Az első a kezességről szól, és úgy kerül ide, hogy az „idegennel” (vagyis a „nem a szent néphez” tartozóval) nem csak szexuális csábítás kapcsán lehet „felemás igába” lépni, hanem úgy is, ha kezébe adjuk életünk meghatározó döntéseit. Bár egy elsietett házassággal is ugyanezt tesszük, nem kevesebb veszélyt rejt, ha olyan emberre bízzuk az anyagi boldogulásunkat, akiben nincs istenfélelem. Az idegen nő csábítása elsősorban az utazó kereskedőket, vagy más okból az otthonuktól távol szakadtakat kísérthette meg a legkönnyebben. Hasonló …