View Post

Szabadság, szerelem

1Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. (Gal5,1) A befogadás mindig lemondással és áldozattal jár. Messziről jött, egészen más vallású és kultúrájú menekültek befogadása különösen. A menekültek mégsem csapást vagy ítéletet jelentenek, hanem kihívást. A kihívás önvizsgálatra készteti az embert: képes leszek-e végigcsinálni? Így van ez egy táv lefutása, egy állás elvállalása előtt is. Sokkal inkább így van ez egy olyan kihívás esetében, melynek mérete nem teljesen felbecsülhető. Lehetséges-e muzulmán tömegeket integrálni az európai kultúrába? Ahhoz, hogy erre legalább valamiféle választ lehessen adni, először azt kellene tudni, hogy mi …

View Post

A befogadás ára

Pál térítő útjaival a pogányok tömegesen áramlottak az egyházba, és a vita a befogadásról újból fellángolt. Jó, fogadjuk be őket, de milyen feltételekkel? Ennek a kérdésnek az eldöntéséről szól az ApCsel 15. 1Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: „Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek.” 2Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe…. 7Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: „Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva …

View Post

Befogadni vagy kirekeszteni?

Ez a kérdés most is élesen vetődik fel a menekültek ügye kapcsán. De ugyanez felvetődik a mi hívő életünkben is: Kit kell befogadni és kit kell elzavarni a gyülekezetekből? Ez a kérdés legelőször akkor vetődött fel, amikor elkezdtek a pogányok tömegesen megtérni. A szamaritánusokkal kezdődött Filep munkája nyomán, Antióchiában teljesedett ki (éppen a szír-görögök között), ahol a hívőket először kezdték „keresztyéneknek” hívni. Mi volt az apostolok reakciója? A legjobb embereiket küldték ki: Szamáriába Pétert és Jánost, Antióchiába Barnabást, aki maga mellé vette Sault, akiből később Pál apostol lett. Elképzelhetjük, hogy a zsidó származású hívőknek – különösen az elkülönülést valló farizeusoknak …

View Post

Akkor a menekültek ítélet Európán vagy nem?

Ma már arról szerettem volna írni, hogy integrálhatóak-e muzulmán tömegek Európába, de annyi dühös reakció érkezett az előző cikkemre, hogy szeretnék még egyszer visszatérni rá: a menekültáradat ítélet-e Európán? Először is a válaszom azoknak, akik úgy gondolják, hogy a menekültek tömegei ítéletet jelentenek a Bibliában, mert Isten így ítélt mindig a történelem során: egyetlen Igét sem tudok, amikor Isten menekülőkkel hajtott volna végre ítéletet. Az asszírok és Babiloniak nem menekültként, hanem karddal a kézben érkeztek, és éppen az izraelitákat tették menekültté. Ugyanez igaz a rómaiakra is, sőt Odoáker germán hordáira is, akik Rómát söpörték el. A logika olyan egyszerű, mint …

View Post

Ítélet-e Európán a muzulmánok áradata?

 Mint a kismadár, aki elhagyta fészkét, olyan az az ember, aki elhagyja hazáját. (Pld 27,8) Sokan teszik fel a keresztények közül is a kérdést: isten ítélete-e ez az újkori népvándorlás az öregedő, lusta és élvhajhász kontinensen? A rövid válaszom: szerintem nem. Azt is kifejtem, hogy miért. Először is a muzulmánok nem hódítóként jönnek, hanem menekültként. Éppen ezért muzulmán hódításról beszélni barokkos túlzás. Ez teljesen más helyzet, mint amikor Szulejmán szultán hódító hadai élén állt Bécs alatt. (Ami csak azért jöhetett létre, mert II. Ferdinánd és vele Európa katolikusai éppen a protestantizmus előretörését akarták fegyverrel megakadályozni. Ez fontosabb volt neki, mint …

View Post

A kecskék mekegnek, a juhok bégetnek

Jézus közvetlenül a halála előtt az Olajfák-hegyén beszélt a tanítványainak Jeruzsálem és a Szentély pusztulásáról, valamint a dicsőségben történő visszatérését megelőző jelekről. Jézus visszatérése ítéletet is jelent majd. Feltűnésének fenségével semmisíti meg végleg az Antikrisztus hatalmát (2Tess2,8). De Jézus visszatérése nem csak a lázadóknak jelent majd ítéletet, hanem minden népnek számot kell majd adni jeruzsálemi trónja előtt. A beszéd után egy-egy példázatban mondta el, hogy a visszatérése mindenkit váratlanul ér, de nem mindenkit ér készületlenül (balga és okos szolgák és szüzek). A másik példázatpárban (Talentumok, kecskék és juhok) pedig az ítélet egy-egy aspektusáról szól. A talentumok példázata a hívőkre, a …

View Post

Ki a felebarátom?

Ez a kérdés szóról szóra így merül fel Lukács evangéliumában. Ma is többen felteszik –  a Bibliát valamennyire tisztelők közül  is – a menekült krízissel kapcsolatban. Többnyire ugyanabból az okból, amiért a Szentírásban szereplő farizeus is: igazolást keresett arra, hogy miért nem kell eljárnia a felebaráti szeretet alapján – noha ez a második legfontosabb parancs. Jézus az irgalmas szamaritánus történetével válaszolt, amely igen közismert. Kevésbé közismert a szövegkörnyezet, és a történet ezzel kapcsolatos tanulsága. Pedig érdemes megvizsgálni. (Lk 10,25-37)  25Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” 26Ő pedig ezt mondta …

View Post

A muzulmánok és az Antikrisztus

Ha nem a menekülő szerencsétlen családoktól félünk, hanem a vallásuktól, kultúrájuktól és mentalitásuktól, akkor mégis mit tegyünk? Először is le kell szögeznünk, hogy a jövőre vonatkozó aggodalmaink nem mentenek fel bennünket a felebaráti kötelezettségeink alól. Senkit sem hagyhatunk éhezni, szomjazni, rettegni vagy fázni csak azért, mert esetleg a jövőben meggyűlhet vele a bajunk. Még ha az ellenségünk lenne is kötelesek vagyunk: 21Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet, 22mert parazsat gyűjtesz a fejére, az ÚR pedig visszafizeti, amit adtál. (Példa 25,21-22) Ezt az elvet alkalmazta Elizeus próféta: 21Amikor Izráel királya meglátta őket, ezt kérdezte …

View Post

Mi a személyválogatás, vagy modernebb kifejezéssel: az előítélet?

Ezek is a bölcsek mondásai: Nem jó a személyválogatás a törvénykezésben. Aki igaznak mondja a bűnöst, azt átkozzák a népek, és kárhoztatják a nemzetek.  De akik igazságot szolgáltatnak: jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk. (Példa 24,22-25) A bölcsek mondásainak első darabjai ezek a példabeszédek – nem ok nélkül. Később az első verset megtaláljuk szóról szóra egy vérfagyasztó figyelmeztetéssel együtt:          A személyválogatás nem jó dolog, egy falat kenyérért is vétekbe viheti az embert. (28,21) Mi tehát a személyválogatás, vagy modernebb kifejezéssel: az előítélet?  Amikor elmarasztaló ítéletet mondunk egy ember felett még azelőtt, hogy megismertük volna Ez …