JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

6. József és Mária nemzetségi táblázata

József nemzetsége

Mt1,1Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. 2Ávrahám fia volt Jichak, Jichaké Jáákóv, Jáákóv fiai pedig Jehuda és testvérei. 
3Jehuda fia volt a Támártól született Fárész és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám.
4Arám fia volt Ammínádáb, Ammínádábé Nahson, Nahsoné Szalmón. 
5Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isaj. 6Isaj fia volt David, a király.
David fia volt Salamon, Úrijáhú feleségétől. 
7Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá. 
8Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfáté Jórám, Jórámé Uzzijjá. 
9Uzzijjá fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Hizkijáhú. 
10Hizkijáhú fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósijáhú. 
11Jósiájáhú fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságba vitelkor.
12A babiloni fogságba vitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel.
13Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur.
14Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud. 
15Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jáákóv.
16Jáákóv fia volt Joszéf, annak a Mirjámnak férje, akitől Jesuá született, akit Hrisztosznak neveznek.
17Összesen tehát Ávrahámtól Davidig tizennégy nemzedék, Davidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől a Hrisztoszig szintén tizennégy nemzedék.

Asszonyok Jézus nemzetségi táblázatában

A levita származású Máté gondosan feljegyezte Jézus nevelőapjának, Józsefnek a nemzetségét. Azonban a szokástól eltérő genealógiát szerkesztett. Az egyik szokatlan dolog, hogy nemcsak az atyákat, hanem – négy alkalommal – a szülőanyákat is megemlítette Támár, Ráháb, Ruth, Betsabé feltüntetésével. A négyből három idegen származású volt: Támár és Ráháb kánaáni, Ruth pedig moabita. Betsabé zsidó volt ugyan, de házasságtörés és gyilkosság révén lett Dávid király felesége, és nem is a saját nevén szerepel a táblázatban, hanem úgy, mint a (szintén idegen) hettita Uriás felesége.

Vajon miért volt ez ennyire fontos az egykori vámszedőnek? Kétségtelenül azért, mert ékes bizonyítéka annak, hogy a hit és az istenfélelem, a valódi bűnbánat örök és visszavonhatatlan változást eredményez az ember életében és sorsában (2Kor7,10)

Jeremiás próféta átka

A felsorolás másik érdekessége Kóniás kiemelése, aki csak névleg uralkodott néhány hónapig a babiloniaktól ostromlott Jeruzsálemben. Az ok Jeremiás próféciájára megy vissza. A próféta könyvének 22. fejezetében beszél Kóniásról és testvéreiről. Lényegében átkot mond Kóniásra:

„Így szól az ÚR: …egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie,

vagy valaha is uralkodnia Júdában.”

Máté ezzel azt kívánta kiemelni, hogy Jézus semmiképpen sem lehetett József vér szerinti fia,  ugyanis Kóniás leszármazottjaként nem tarthatna igényt Dávid trónjára, és így a messiási címre sem.

A 14 nemzetség

A harmadik érdekesség a 14-es szám, amely Dávid király nevének a számértéke (D=4; V=6; D=4). Ez Máténak annyira fontos volt, hogy néhány királyt ki is hagyott, hogy kijöjjön a 14-es szám. A kihagyott királyok – Jósafáttól Jótámig – 5 egymást követő uralkodó: Jórám, Akházia, Joás, Amásia, Azária.

Jórám felesége volt Athália, Akháb és Jézabel lánya. Athália férje (majd fia) erőszakos halála után (Jéhú ölte meg mindkettőt, mint Jézabelt), magához ragadta a hatalmat, és majdnem teljesen kiirtotta Dávid királyi házát. De Isten tett Dávidnak egy ígéretet, ami nem hiúsulhatott meg: amíg lesz trón Jeruzsálemben, addig Dávid házából származik a király. Ezért a királyi ház nem hallhatott ki. (Ugyanez volt az oka az ígéretnek, ami a szűztől való foganást előzte meg. Izrael és szíria királya meg akarta szüntetni Jeruzsálemben a dávidi dinasztia uralmát, Ésa7,1-7)

A csecsemő Joás végül úgy menekült meg, hogy Jósabát, a megölt király testvére, aki Jójada főpap felesége volt, elrejtette a gyermeket kegyetlen nagyanyja elől (2Krón22,11). A kisfiú a Szentélyben, a papok között nőtt fel, amíg el nem érte a hétéves kort, és trónra nem léphetett, mint ifjú király (2Kir11). Amíg a főpap élt, jól uralkodott, de királysága végén eltévelyedett, ahogy két további, itt kihagyott utóda is, Amásia és Azária.

Mária nemzetsége

Lk3,23Jesuá a közhiedelem szerint Joszéf (vér szerinti) fia volt, valójában (Mirjám apjáé) Hélié;
24ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannájé, ez Józsefé, 25ez Mattatiásé, ez Ámósé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié, 26ez Mahaté, ez Mattatiásé, ez Simeié, ez Jószeké, ez Jódáé; 27ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtielé, ez Nérié, 28ez Melkié, ez Addié, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré; 29ez Jósuáé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,30ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákimé; 31ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez
Nátáné, ez Dávidé,
32ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné, 33ez Ammínádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszróné, ez Fáreszé, ez Jehudáé; 34ez Jáákóvé, ez Jichaké, ez Ávrahámé,
ezTáréé, ez Náhóré, 35ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé, 36ez Kénáné, ez Arpaksádé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké; 37ez Metusélahé, ez Hénóké, ez Járedé, ez Mahalalélé, ez Kénáné, 38ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.

Mária nemzetségi táblázata

Lukács evangéliumának első három fejezete lényegében Mária (Miriam) bizonyságtétele. Az ő szemszögéből látjuk a történéseket, amelynek  ő a főszereplője. Számos olyan dolgot is megtudunk, amelyet csak ő élhetett át. (Máté József nemzetségét jegyezte fel, és ott a történések szereplője József, az ő szemszögéből látjuk az eseményeket.) Mire Jézus elérte a 30 éves kort, mindenki József fiaként tartotta számon, ez volt a közvélekedés. Vér szerint azonban nem Józseftől, hanem Máriától, pontosabban – ebben az értelemben – Mária apjától, Hélitől származott.

Mária is Dávid király leszármazottja volt, de nem az uralkodók ágán (Salamon), hanem egy mellékágon (Nátán). Valószínűleg ez volt az egyik oka annak, hogy maga is Dávid városába, Betlehembe ment az adóösszeírás miatt, annak ellenére, hogy addigra már a szüléshez közeli állapotban volt.

Az utolsó Ádám

A Bibliában Jézus Krisztusé az utolsó nemzetségi táblázat, mivel Ő az „utolsó Ádám”. Halála és feltámadása óta már csak az új teremtés, az Istentől születés számít (2Kor 5,17; Gal 6,15). Akik „csak” Ádámtól születtek, nem örökölhetik Isten Országát (1Kor15,49-53). Ehhez újból kell születni a Szent Szellemtől. Ezt ábrázolja ki Jézus természetfeletti születése is (1Kor15,45).