Piszter Gábor – Kié a felhatalmazás?

Gyakran felmerülő kérdés, hogy Jézus ma elő tanítványai ugyanazzal az elhívással és átruházott hatalommal rendelkeznek-e, mint a 12, vagy a 70, azok, akik testben láttak Jézust, akiket közvetlenül Ő hívott el, és küldött ki.A kérdés azért fontos, mert ha nem, akkor semmit nem kell tegyünk, amit nekik parancsolt Jézus, tehát elég, ha  tanításainak csupán hallgatói és nem megcselekvői vagyunk, hisz az ránk nem vonatkozik, de ha igen, akkor bizony igaz ránk minden, ami rajuk igaz volt. Jézus, több helyen maga adja meg a választ a kérdésre:

„Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal.” De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”
János 17:18-23

„Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.”
Máté 28:18