View Post

Piszter Gábor – Mit is jelent ez a titok?

“Kol 2:1 Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van tiértetek, és azokért, kik Laodíceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint e testben; Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és [hogy eljussanak] az értelem meggyőződésének TELJES gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek MINDEN kincse elrejtve. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel… Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai …

View Post

Piszter Gábor – Hogyan járhatunk szellem szerint?

Pál a leveleiben sokszor hangsúlyozza, hogy szellem szerint járjunk. De mit is jelent ez? Nem a cselekedetekről van szó, hisz lehet szelleminek látszó, egyébként jó tevékenységet végezni, Isten akaratának megértése és Isten iránti bizalom nélkül. Szellem szerint járni annyit jelent, hogy életünk minden másodpercét abban az identitásban éljük, hogy Isten gyermekei vagyunk, akikben Ő gyönyörködik. Annak a megértését, hogy mivé lettünk az újjászületés által. Magunkra az újjáteremtett, tökéletes szellemünk alapján tekintünk, nem a lelkünk vagy a testünk pillanatnyi állapota alapján, melyek változóak, míg a szellem változhatatlan. Krisztus bennünk véghezvitt megváltói művére tekintve, a lehetőségeink megélt valósággá válnak. A bennünk élő …

View Post

Piszter Gábor – Békesség nektek és jóakarat!

“És hirtelenséggel jelenek az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mondják: Dicsőség a magasságos [mennyek]ben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!” Luk 2:13-14 Jézus érkeztével az angyalok bejelentették egy új korszak megérkeztét. Isten Jézus helyettes áldozata által külön választotta a bűnt a bűnös embertől. A bűnt megítélte és kárhoztatta Jézus testében, majd eltörülte, így az emberek felszabadultak Isten haragjától, ami a bűnt sújtja. Nem az emberek közötti békéről szól ez a rész, az sajnos meg várat magára, hanem arról, hogy Isten volt az, aki Jézusban megbékéltette magával az egész világot, nem …

View Post

Piszter Gábor – Az örök életed már itt a földön elkezdődött!

“Vajon járhatnak-e ketten egy úton, ha nem egyeznek meg egymással? Ámos 3:3 Ez az alapelv nemcsak emberek között működik, de Isten és ember között is. Jézus megváltói műve által Isten MINDEN ígérete igenné és ámenné lett, de ez MI ÁLTALUNK jelenik meg itt a földön (2Kor 1:20) Ezért elengedhetetlen, hogy az örökkévaló gyermekei értsenek egyet apjukkal, Istenükkel, többek között azzal kapcsolatban, hogy ők már Isten gyermekei, és ennek tudatában éljenek. Ha nem újítod meg az elmédet az Ő beszéde által, akkor nem kerülsz vele egyetértésbe, és nem járhattok eredményesen egy úton. Meg kell újítsd a gondolkozásodat, hogy te is jóváhagyd …

View Post

Piszter Gábor – Hogyan találom meg az elhívásom?

“Kérlek benneteket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy az elhívásotokhoz méltón járjatok. Teljes alázattal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a szellem egységét a békességnek kötelékében. Egy a test (Krisztus teste=>az egyház),  egy a szellem, amiképpen elhívásotoknak egy reménységeben hívattatok el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; egy az Isten, mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és MINDENKI által, MINDANYIÓTOKBAN munkálkodik.” Ef 4: 1-6 Ennek a résznek rengeteg síkon van mondanivalója, nekem most annak kapcsán jutott eszembe, hogy sokszor, amikor szeretnénk megtudni Isten elhívását az életünkre vonatkozóan, megtudni, mi az, ami személyesen a …

View Post

Piszter Gábor – Az Ő képmására

Sokat lehet hallani manapság azt, hogy valakit kegyelem tanítónak hívnak, ami legtöbbször pejoratív jelentéssel bír. Miről lehet felismerni, hogy valaki tényleg a kegyelmet tanítja, a szó eredeti, jó értelmében, mint pl.: Pál apostol? A kegyelem semmiképpen sem ürügy a testnek, hogy kicsapongó életet éljen, Jézus, aki  kegyelmet hirdetett, pl.: nem részegedett meg bortól, Pál is inkább a Szent Szellemre bízta ezt, nem a piára.A kegyelem legegyszerűbb defíniciója, hogy Jézus helyettes áldozata miatt, az újjászületett hívő képes betölteni a tőrvényt, képes úgy járni, ahogy a mester járt, mivel Jézus úgy járt (olyanná vált), mint Ő.A kamu kegyelem tanítók ezzel soha nem …

View Post

Piszter Gábor – LESZTEK NEKEM TANÚIM!

Nagyon sok hívő hiányolja az erőt az életéből, pedig tudja, hogy a Szent Szellem ott van benne. Jézus a legtöbb hívővel ellentétben szereti az embereket, kiváltképpen azokat, akik még nem ismerik Őt, és azt akarja, hogy megismerjék. Márpedig Jézus teljesen világosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy vesztek erőt miután a Szent Szellem rátok száll és LESZTEK NEKEM TANÚIM. A legtöbb gyülekezet felakarja menteni a híveit a tanítványi küldetés alól, hogy tegyenek tanítványokká minden népeket, ezért nem csoda, hogy a legtöbb gyülekezet és hívő életéből hiányzik az erő, amire vágyik. A Szent Szellem erőjének elsődleges oka és célja, hogy tanúskodjon Jézusról …

View Post

Piszter Gábor – Nem kényszerből!

Régen jó néhány igerész olvasása problémát okozott, voltak ellentmondások, amiket nem nagyon tudtam feloldani. A probléma nagyrészt abból eredt, hogy az újszövetséget az ószövetség megismerésé, elemzésé által próbáltam értelmezni, ami a “fordítva ülünk a lovon” esete. Az újszövetség a végleges szövetség, a régire csak azért és addig volt szükség, míg Isten megköthette az újat, ehhez azonban szükség volt az ember újjászületésére. Tehát az ószövetséget kell az új tükrében vizsgálni, nem fordítva. Az ószövetség, újjá nem született emberek és Isten között köttetett, abból indult ki, hogy az egyén bűnös (természetű), az újszövetség az újjáteremtett,  tökéletes szellemmel bíró ember és Isten között köttetik, …

View Post

Piszter Gábor – Ezékiel

“Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új szellemet; Miért halnátok meg, oh Izráel háza!? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!” Ezékiel 18: 31-32 “És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És laktok azon a földön, melyet …

View Post

Piszter Gábor – Az Igének cselekvői legyetek!

“Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek,  hogyha némelyek nem engedelmeskednének az igének, a feleségük életvitele által, ige nélkül is megnyeresenek. Szemlélve a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.” 1 Péter 3:1-2 Pál itt házastársakról beszél, de leír egy nagyon fontos alapelvet. Ha valakit meg akarsz nyerni az Úrnak, akkor nem csak az ige (intellektuális) ismerőjének kell lenned, hanem a testté lett igének. Ha te úgy élsz, ahogy Jézus is élt, akkor igék papagáj módon való felbüfögésé nélkül is megtérnek körülötted lévő emberek, mert téged nézve “olvassák” az igét. Persze lesznek, akik elutasítanak, jellemzően azok a vallásos emberek, akik inkább olvassak az …

View Post

Piszter Gábor – Kié a felhatalmazás?

Gyakran felmerülő kérdés, hogy Jézus ma elő tanítványai ugyanazzal az elhívással és átruházott hatalommal rendelkeznek-e, mint a 12, vagy a 70, azok, akik testben láttak Jézust, akiket közvetlenül Ő hívott el, és küldött ki.A kérdés azért fontos, mert ha nem, akkor semmit nem kell tegyünk, amit nekik parancsolt Jézus, tehát elég, ha  tanításainak csupán hallgatói és nem megcselekvői vagyunk, hisz az ránk nem vonatkozik, de ha igen, akkor bizony igaz ránk minden, ami rajuk igaz volt. Jézus, több helyen maga adja meg a választ a kérdésre: „Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem …